Sparks är medlem i Giva Sverige!

Vi är medlemmar i Giva Sverige!

Att hitta sin Spark och hamna i en återkommande och positiv gemenskap är viktigt. Ny svensk forskning visar att strukturerad fritid har positiva effekter på ungas fysiska och psykiska hälsa. Det ökar även ungas skoltrivsel och förbättrar deras betyg och höjer intresset för att studera vidare. Ur ett samhällsperspektiv bidrar en strukturerad meningsfull fritid till ungas lärande och utveckling, samt förebygger missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa.

– Vad hoppas vi få ut av medlemskapet i Giva Sverige?

Att få in fler unga i meningsfulla, strukturerade och återkommande fritidsaktiviteter handlar om samhällsvinster. Mer än var tredje ungdom saknade detta före pandemin och nu befarar man att läget har förvärrats. Genom att få in fler unga i positiva gemenskaper kan vi bidra till ökad psykisk och fysisk hälsa bland unga, och realisera dessa samhällsvinster.

Sparks står nu inför en nationell uppskalning där vi har potential att hjälpa unga i hela Sverige att hitta sin grej!  Vi är en ideell förening med tillväxtambitioner, och därmed utgör donationer och bidrag från stiftelser, företag och privatpersoner vår väg till finansiering. Att vara medlem i Giva Sverige blir därmed viktigt för att våra givare skall känna sig trygga men också ett fantastiskt nätverk för kunskapsutbyte och samverkan.

Läs gärna mer på:

https://sparksgeneration.com/omoss/

https://sparksgeneration.com/stod-oss/

Årsredovisning SPARKS 2021

Årsredovisning SPARKS 2022

SPARKS Generation insamlingspolicy final 2021.docx (1)

SPARKS Generations uppförandekod 2021.docx (1)

SPARKS Stadgar och konstituerande möte (1)

Protokoll föreningsstämma SPARKS 2022_AK_JG_KT (1)

 

Effektrapport:

SPARKS Effektrapport oktober 2023

 

Arvode till högste tjänsteperson: Alexandra Krook, Verksamhetschef.

2020: 180 000 kr bruttolön

2021: 0 kr

2022: 0 kr

Valberedningens ledamöter: Kristina Tjäder, kristina@houseofdagmar.se och Jesper Grip, jesper.k.grip@gmail.com

 

 

 

Sparks uppförandekod & policy för insamling

Sparks uppförandekod

Denna uppförandekod gäller styrelse, ledning, anställda, ambassadörer och volontärer. Den beskriver de krav Sparks Generation har på hur personeragerar när de företräder organisationen. Sparks Generations verksamhet ska:

1. Alltid präglas av ”Sparks” värdegrund
2. Verka för ett inkluderande och jämlikt samhälle där ungas rättighet till en meningsfull fritid tillgodoses.
3. Behandla alla människor vi möter med respekt. Ingen får diskrimineras på grund av kön, ras, nationalitet, sexuell läggning eller annan orsak.
4. Bedrivas prestigelöst för att snabbt komma till beslut och handling.
5. Arbeta kontinuerligt för att vara så kostnadseffektiva som möjligt.
6. Känna till och respektera FN:s barnkonvention, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948).
7. Vi arbetar utifrån FN:s globala hållbarhetsmål nr 3 Hälsa och välbefinnande, nr
7 Minskad ojämlikhet samt nr 17 Genomförande och globalt partnerskap.
8. Vid utförande av uppdrag skall det klart och tydligt framgå att det är Sparks Generations uppdrag och att det är Sparks Generations värdegrund och metoder som förmedlas.
9. I möte och i kontakt med andra människor respekteras alltid andras integritet och vi lämnar aldrig ut konfidentiella uppgifter om personer, ärenden eller situationer som vi fått tillhanda genom Sparks Generations verksamhet.
10.Vi sprider aldrig information om enskilda personer eller om vår interna verksamhet.
11. Vid tillfällen då du representerar Sparks Generation kommunicerar och agerar vi utifrån vår uppförandekod och vår värdegrund.
Föreningens ändamål
Sparks ändamål är att verka för en meningsfull fritid för ungdomar, såväl i Sverige som Internationellt. Vår vision är att alla ungdomar skall känna till sin inre passion och ägna tid åt att utvecklas inom den, för att på så sätt sätta igång sin inre motivation, känna djupare glädje och mening och hitta positiva sammanhang där de kan bli sedda och få utvecklas.

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom sin verksamhetsidé som går ut på att:
1. Skapa intresse kring olika potentiella passioner och bidra med inspirerande förebilder för att på så sätt inspirera målgruppen att hitta sin egen sk. Spark (inre gnista).
2. Aktivera målgruppen genom att få målgruppen att prova på sin Spark antingen digitalt eller fysiskt i verksamheter lokalt där de bor. Digitalt genom att göra partners digitala utbildningar lättillgängliga. Fysiskt genom att bygga broar mellan skola/fritids och ideell verksamhet genom att uppmärksamma och koordinera ”prova-på” dagar lokalt, regionalt och i Riket samt genom den SPARKS app som utvecklas i samverkan med kommuner runt om i landet.
3. Belysa och belöna de ungdomar som ger sig ut på jakt efter sin passion och som lägger tid på att utvecklas inom den. Ge ungdomarna bekräftelse för vilka de är och brinner för av sina kompisar, föräldrar och andra vuxna. Sparks är en metafor som beskriver en nyckelfunktion av ungdomens motivation och blomstrande. Gnistor refererar till de inneboende intressen, talanger och passioner som unga människor har som motiverar dem att lära, växa och bidra.
http://www.search-institute.org/research/developmental-relationships-and-sparks

Sparks baserar sig på en forskning med samma namn som Search Institute, i Minneapolis, USA bedriver och som ingår i deras arbete kring att öka ungdomars möjligheter att växa, blomstra och nå sin fulla potential både i och utanför skolan (i deras REACH program).
http://www.search-institute.org/about/history

Föreningens värdegrund

Syftet med Sparks verksamhet är att ungdomar skall känna mer glädje, motivation att utvecklas och uppleva en meningsfull fritid. Vi vill bidra till att alla ungdomar få nå sin fulla potential som individer och på så sätt känna att de kan bidra till att göra hela samhället bättre. Föreningen vill absolut inte bidra till ökad stress utan ser Sparks som ett skydd mot stress på omvärldens krav. Vi vill att ungdomarna hittar motivationen att ta bättre hand om sig själva och bli sedda för vilka de är på insidan och inte hur de ser ut.

Ideella organisationens interna värderingar är de samma som vill förmedla till ungdomarna:

Glädje, Inre Motivation, Uthållighet*.

Vi vill hjälpa ungdomar att hitta sin inre gnista/passion som också fungerar som en källa till glädje. Då intresset är självvalt och ungdomar blir sedda för sin inre passion och sin ökade kompetens inom de valda området/passionen så ökar också motivationen. Vi vill också förmedla värdet av motgångar och att de är en källa för ny kunskap, och fortsätta anstränga sig trots motgången. Vi vill kommunicera vikten av övning och träning för att förbättra sig. Och en dynamisk inställning till sin förmåga, dvs ett synsätt att alla förmågor går att utveckla genom träning.

* baserat på forskning om Sparks (av Peter Benson), Self-Determination Theory (av Edward Deci), Grit (av Angela Duckworth) och Flexible mindset (Carol Dweck).

Trygg gemenskap

Samhörighet och gemenskap. Vi jobbar som ett team med ett starkt vi. Där vi har trygghet i gruppen för både framgång och motgångar som är i sin tur är grunden och en förutsättning för nyfikenhet och innovation!

Nyfikenhet, Innovation & Intelligent failures
Vi lever i en föränderlig värld, vilket innebär att vi ständigt är uppmärksamma på de förändringar som sker och snabbt kan se värden i förändringen och anpassar oss till nya förutsättningar. Vi provar kontinuerligt nya vägar och lösningar. i uppmuntrar varandras ansträngningar och den utveckling vi gör. Hela tiden så definierar vi vad det är vi testar, mäter och utvärderar så att vi lär oss vad som gick bra och vad som inte blev som vi trott. På så sätt lär vi oss hela tiden och får ökad impact för varje aktivitet och insats.

Respekt & allas lika värde

Vi respekterar varandra, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning.

Vår vision

Vår vision är att alla unga ska må bra och ha en meningsfull aktivitet på fritiden, där de kan känna glädje, motivation och gemenskap med andra, oavsett ålder, socioekonomiska förutsättningar eller kunskapsnivå.

Stockholm 30 mars 2021

 

Uppdaterad: 2021-03-10 Beslut i styrelsen: 2021-03-30

Policy för insamling av medel till Sparks Generation

Sparks Generations Insamlingspolicy består av följande huvudregel: Sparks Generations insamlingsverksamhet riktar sig i första hand till företag och stiftelser samt privatpersoner med donationer överstigande 100 000 kronor. Vi ser dessa givare som partners till Sparks Generation. Vi befinner oss i ett uppskalningsläge och söker inte “bara” donationer utan vi söker partners som kan bidrag till vår tillväxt genom att vara bollplank, bidra med kontakter, som har kanaler för att sprida Sparks i sina egna nätverk och annan hjälp.

Vi ämnar även ta emot mindre gåvor från privatpersoner och lokala företag understigande 100 000 kronor. Dessa gåvor kommer att gå till att stötta vår innehållsutveckling i olika digitala och sociala medier alt introduktionsfasen av vår tjänst sparksapp.se i de kommuner vi lanserar i.

Gåvornas ändamål

Vi samlar in gåvor till vårt arbete för alla ungas rätt till att få påverka men också ha tillgång till en meningsfull fritid där de bor. På så sätt bidrar vi i enlighet med barnkonventionen till ökad inkludering av unga i frågor som berör dem men också till FN:s globala hållbarhetsmål (SDG nr 3) kring ökad psykisk hälsa och välbefinnande hos unga. Vår vision är att alla unga ska må bra och ha en meningsfull aktivitet på fritiden där de kan känna glädje, motivation och gemenskap med andra, oavsett ålder, socioekonomiska förutsättningar och kunskapsnivå.

Insamlingsmetoder

Vi samlar in merparten av våra gåvor med följande metoder:
Spontana insättningar från privatpersoner (t.ex. plusgiro, Swish)
Företagssamarbeten (regleras i vår policy för företagssamarbeten)
Sedvanliga stiftelseansökningar
Högtids- och minnesgåvor
Digitala medier (hemsida, peer-to-peer plattform och sociala medier)
På sikt genom kommunikation till föräldrar som har barn som har konto i sparksapp.se

Sparks Generation tar emot gåvor i form av:
Direkt överföring till Swish eller bankkonto

Sparks Generation tar inte emot alla gåvor, de gåvor vi i dagsläget tackar nej till är: Medel som misstänks ha uppkommit på illegalt sätt, t.ex. genom skattebrott, stöld mm. Finansieringskällor som kan skada Sparks Generations renommé och varumärke och står i strid med Sparks värdegrund.

Kontroll och granskning

Vi ansöker våren 2021 till ordinarie medlem i Giva Sverige och kommer därmed följa Giva Sveriges kvalitetskod om etisk insamling och organisationsstyrning. I vårt insamlingsarbete tillämpas även bokföringslagen samt personuppgiftslagen.

Finansiering

Sparks Generation finansieras i huvudsak via gåvor och donationer, men också av privata bidrag från företag och privatpersoner samt försäljning till kommuner av licenser och marknadsföringspaket för sparksapp.se

Sparks Generation finansierar sin verksamhet genom följande källor:
Bidrag från stiftelser och fonder
Gåvor och samarbeten med företag
Gåvor från privatpersoner
Försäljning av plattformslösning och marknadsföringspaket till kommuner, så att ungdomar i deras respektive kommuner kan ta del av, anmäla sig, prova och ge återkoppling på hela det lokala utbudet av kostnadsfria fritidsaktiviteter (prova på tillfällen, events, kurser och på sikt läger).

Tvistiga gåvor och gåvor av särskilt slag

Sparks Generation tillämpar ett generöst förhållningssätt gentemot våra givare. I de fall gåvogivaren ångrar sig inom rimlig tid samt att styrelsen från fall till fall bedömer att en återbetalning inte får väsentlig negativ inverkan på verksamheten så återbetalas gåvan till gåvogivaren. Vid uppenbara fel- eller dubbelbetalningar eller motsvarande tar föreningen kontakt med den som betalat in medlen för att bestämma hur inbetalningen ska hanteras.

Vid tvistiga gåvor som inte återbetalas bedömer styrelsen från fall till fall vilka lämpliga rättsliga åtgärder som eventuellt behöver vidtas.

För det fall föreningen tagit emot en gåva till ett av givaren tydligt uttryckt avgränsat ändamål som vi inte kunnat uppfylla, informerar vi givaren, för en dialog med givaren om alternativ användning samt om det i slutänden är gåvogivarens önskan återbetalas gåvan.

I de fall en gåvogivare vill lämna eller har lämnat gåva av särskilt slag i form av t.ex. värdepapper, fastigheter eller annan egendom så bedömer styrelsen från fall till fall om föreningen lämpligen bör ta emot gåvan eller om den ska återlämnas. För det fall styrelsen bedömer att gåvan ska tas emot ska styrelsen i samband därmed uttrycka en tydlig inriktning kring hur gåvan ska hanteras inom ramen för föreningen. Antingen avyttras på lämpligt sätt eller om styrelsen bedömer att egendomen som sådan lämpligen kan användas i verksamheten. Utgångspunkten är dock att föreningen endast i särskilda fall ska äga och förvalta värdepapper eller fast egendom.

Nekande av gåva

Vi tar ej emot gåvor från vissa typer av företag, däribland företag inom läkemedel-, alkohol-, tobak-, pornografi- och vapenbranscherna, då dessa branscher kan bidra till att skada våra målgruppers hälsa, eller skada vår trovärdighet. Vi har möjlighet att neka till en gåva vid övertygande misstanke om att givares värderingar eller verksamhet står i strid med organisationens värderingar samt om det finns misstanke att gåvans ursprung är etiskt olämpligt. Vi kan även tacka nej till gåva om den är förenad med specifika villkor som vi anser att vi inte kan uppfylla, eller om kostnaderna för att ta emot gåvan inte står i rimlig proportion till gåvan i sig.

Kommunikation och marknadsföring kring givare och insamling

Sparks Generation namnger aldrig givare utan givarens tillåtelse.
Sparks Generation använder och publicerar aldrig bilder som inte är godkända för syfte.

Läs gärna mer på: https://sparksgeneration.com/omoss/